« Previous Plant  |  Next Plant »

IRIS PALLIDA 'AUREO-MARGINATA'

PALLIDA IRIS
IRIS PALLIDA AUREO-MARGINATA

IRIS 'AUREO-MARGINATA' Overview

Category:  Perennials