« Previous Plant  |  Next Plant »

LIATRIS SPICATA 'KOBOLD'

BLAZING STAR OR GAYFEATHER
LIATRIS SPICATA KOBOLD

LIATRIS 'KOBOLD' Overview

Category:  Perennials