« Previous Plant  |  Next Plant »

KALMIA LATIFOLIA 'OSTBO RED'

MOUNTAIN LAUREL
KALMIA LATIFOLIA OSTBO RED

KALMIA 'OSTBO RED' Overview

Category:  Shrubs